06 օգոստոսի 2015

Final kazm «Կանաչ ճարտարապետություն. էներգաարդյունավետություն և վերականգնվող էներգիա» երկլեզու դա­սագր­իրքը ներ­կա­յաց­նում է շի­նա­րա­րութ­յան բնա­գա­վա­ռում կա­նաչ ճար­տա­րա­պե­տու­թյան սկզբունք­նե­րի կի­րառ­ման ընդ­լայն­մա­նը նպաս­տող բազ­մա­թիվ լու­ծում­ներ և մո­տե­ցում­ներ. վե­րա­կանգն­վող է­ներ­գե­տի­կան, պա­սիվ լու­ծում­նե­րը, է­ներ­գե­տիկ աու­դի­տը, շեն­քե­րի ին­տեգր­ված նա­խագծ­ման մո­տե­ցու­մը և­ այլն: Հե­ղի­նակ­նե­րը ցու­ցա­բե­րում են միջ­գի­տա­կար­գա­յին մո­տե­ցում և­ անդ­րա­դառ­նում են ո­լոր­տում ժա­մա­նա­կա­կից զար­գա­ցում­նե­րին, հիմն­վե­լով գրա­կան նո­րա­գույն աղբ­յուր­նե­րի և­ առ­ցանց ռե­սուրս­նե­րի վրա: Դասագրքի նյութերը 2013-2014 ուսումնական տարվանից ներառված են «Ճարտա­րա­պետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի ուսումնական ծրագրում:

Հրապարակման շնորհիվ մշակվել և լույս է տեսել նաև «Կանաչ լուսավորություն» երկլեզու դասագիրքը:

Ներածական էջեր

Մոդուլ 1. Էներգիայի աղբյուրները և օգտագործումը մարդածին միջա­վայրում

Մոդուլ 2. Մարդածին մի­ջավայրը և դրա ազդեցությունը բնական միջավայրի վրա. գլոբալ ակնարկ

Մոդուլ 3. Մաքուր էներգիայի էներգե­տիկ արդյունավետության և «կանաչ» մարդածին միջավայրի նախագծումը, քաղաքականու­թյու­նը և կարգավորող լուծումները

Մոդուլ 4. Շենքերի էներգաարդյունա­վետությունը. պասիվ լուծումներ

Մոդուլ 5. Շենքերում էներգիայի խնա­յողությունը. արտաքին պատող կոնստրուկցիաներ

Մոդուլ 6. Շենքին ինտեգրված վերականգնող էներգիա

Մոդուլ 7. Էներգիայի կուտակումը` էներ­գախնայողության և վերականգ­նվող էներգիայի ինտեգրման նպատակով

Մոդուլ 8. Շենքերի ինտեգրված նախա­գծման մոտեցում

Մոդուլ 9. Շենքերի էներգետիկ աուդիտ և սերտիֆիկացում

Մոդուլ 10. Ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ ճարտարապետների, քաղաքաշինարարների և ճարտարագետների համար