Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում

Ծրագրի անվանումը՝ Շենքերի էներգա-արդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում(հակիրճ նկարագիր) Երկիրը՝ Հայաստան Լիազորված ազգային մարմին՝ ՀՀ բնապահ-պանությ

see more...

Օրենսդրական բարելավում ԷԱ գծով

2016թ. մայիսի 12-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը:

Սկսած 2011թ. «Շենքերի

see more...

Երրորդ ազգային հաղորդագրություն

Ծրագրի նպատակն է հասցեագրել կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի (ՄԱԿ ԿՓՇԿ) խնդիրները՝ որպես Կոնվենցիայի կողմ երկիր, համաձայն ՄԱԿ ԿՓՇԿ 4-րդ և 12-րդ հոդվածներով և Կողմերի կոնֆերանսի

see more...

Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում

ԳԷՖ-ի լայնամասշտաբ այս նախագծի նպատակն է հակադարձել առկա միտումները և նվազեցնել էլեկտրական և ջերմային էներգիայի սպառումը, միաժամանակ նվազեցնելով դրանց հետ կապված ջերմոցային գազերի արտանետման ծավալները

see more...