Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն

Նախագծային փաստաթուղթ

Քաղաքային 'կանաչ' լուսավորություն

Հայաստանում 12 քաղաքները ապահովում են ազգային ՀՆԱ-ի 90-ը: Դրանց մրցունակությունն ու գրավչությունը էական է երկրի կայուն տնտեսական զարգացման համար: Համենայն դեպս քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքային ծառայությունների  ապահովումը Հայաստանի մեծ և փոքր քաղաքներում  լիարժեք չէ: Իրենց բնակիչների և հյուրերի համար ապրելու և աշխատելու և տնտեսական զարգացման համար ավելի մրցունակ պայմաններ ապահովելու համար` Հայաստանի քաղաքներն ակտիվորեն իրականացնում են արդիականացման նախագծեր` իրենց քաղաքային պայմանները բարեկարգելու համար:

Ծրագրի հիմնական թիրախը Քաղաքային լուսավորության սեկտորն է, որը ներառում է լուսավորության սարքավորումներ, որոնք կառավարվում և վճարվում են  քաղաքապետարանների կողմից, ինչպիսիք են հանրային տարածքների լուսավորումը, քաղաքային շինությունների լուսավորում, քաղաքապետարանների սեփականություն հանդիսացող և քաղաքապետարանների կողմից շահագործվող շենքեր և շինություններ, օր.`վարչական գրասենյակներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, քաղաքային կառույցներ, բազմաբնակարան շենքերի բակեր: Քաղաքային լուսավորությունը քաղաքապետարաններում ռեսուրս սպառող հիմնական սեկտորներից է, որն  էլ երկար ժամանակ  պատշաճ կերպով չի հասցեագրվել քաղաքային իշխանությունների կողմից: Այս սեկտորում առաջատար նշանակալի տեխնոլոգիաները էներգախնայողությունը և  ջերմոցային (ՋԳ) մեղմման հնարավորությունները դարձրել են ծախսարդյունավետ: Լուսավորությունը ջեռուցումից հետո քաղաքային ՋԳ արտանետումների երկրորդ ամենամեծ աղբյուրն է, որը հասնում է արտանետումների մոտ 1/3-ին և կազմում է էլեկտրաներգիայի վճարների  50-ը: Հայաստանի քաղաքապետարանների քաղաքային լուսավորության ծախսերը (էլեկտրաէներգիայի ծախսերը և պահպանության ծախսերը) տարեկան հասնում են ավելի քան 5 մլն ԱՄՆ դոլար:  Մայրաքաղաք Երևանը լուսավորության սեկտորում ունի ամենամեծ էներգասպառման և խնայողության ներուժը. այն երկրում  սպառում է ողջ քաղաքային լուսավորության էներգիայի 90-ը , մոտավորապես 56,000 ՄՎտժ/տարի:  

Ծրագիրը կիրականացնի մի քանի գործողություններ, որոնք կհանգեցնեն նախանշված արդյունքների և հնարավորություն կտան Հայաստանի մեծ քաղաքներում վերացնել էներգաարդյունավետ կանաչ լուսավորության խոչընդոտները:  Առաջարկվող ծրագրի փոխկապակցված բաղադրիչներն են.

1. Քաղաքային կանաչ լուսավորության համար գիտելիք և կարողություններ
2. Քաղաքային կանաչ լուսավորության մասին քաղաքա­կանություն և կարգավորիչ դաշտ` կենտրո­նա­նալով էներգա­ար­դյու­նա­վետ լուսավո­րու­թյան վրա
3. Քաղաքային կանաչ լուսավորության համար ֆինանսական և ինստիտուցիոնալ մոդելներ
4. Քաղաքային կանաչ լուսավորության ցուցադրական (պիլոտային) ծրագրեր

Իր նպատակին հասել է ներկայումս ավարտված՝ Ծրագրի նախապատրաստական փուլը (գնահատվել է «առանց միջոցներ ձեռնարկելու» գործունեության տարբերակը, կատարվել է Ծրագրի տրամաբանական շրջանակի վերուծությունը, ընտրվել են ինստիտուցիոնալ և ֆինանսական մոդելները, որոշվել է ցուցադրական նախագծերի իրականացման շրջանակը, Ծրագրի ընդհանուր ռազմավարությունը, մոնիտորինգի և գանահտման շրջանակը, մշակվել են բյուջեն և աշախտանքային պլանը), այսինքն, ԳԷՖ-ի գլխավոր գործադիր տնօրենը  2013թ. օգոստոսի 19-ին հավանություն է տվել լայնամասշտաբ ծրագրին, որը մեկնարկում է 2014թ. սկզբում:

 

Տեխնիկական խորհրդատվական կոմիտե

Տեխնիկական խորհրդատվական կոմիտեի իրավասությանները

Ծրագրի տեխնիկական խորհրդատվական կոմիտեն (ՏԽԿ) ապահովում է խորհրդատվական աջակցություն Ծրագրի բաղադրիչ­ների շրջանակներում նախատեսված բոլոր գործողությունների իրականացման համար:

ՏԽԿ-ի նիստերը հրավիրվում են տարեկան առնվազն մեկ անգամ, անհրաժեշտու­թյան դեպքում տարվա ընթացքում կարող են կազմակերպվել կոմիտեի լրացուցիչ խորհրդա­կցություններ:

ՏԽԿ-ի իրավասությունները հետևյալն են.

  • Աջակցել Ծրագրի և համապատասխան գերատեսչությունների ու կազմա­կեր­պու­թյունների միջև հաղորդա­կցությանը, նպաստելով որոշումների կայաց­ման արդյունավետությանը:
  • Անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել կարծիքներ և մեկնա­բանու­թյուն­ներ Ծրագրի շրջանակներում մշակվող փաստաթղթերի և հաշվե­տվու­թյուն­ների վերաբերյալ:
  • Բացահայտել տեխնիկական խոչընդոտները, որոնք կարող են վտանգել Ծրագրի իրա­կանացմանն ըստ ժամանակացույցի և առաջարկել դրանց հասցեագրման միջոցառումներ և լուծումներ:
  • Աջակցել անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման գործում և ապահովել տեղեկա­տվության մշտական փոխանակումը շահառու կողմերի միջև:

ՏԽԿ կազմը

ՏԽԿ-ՔԿԼ-կազմ

Տեխնիկական խորհրդատվական կոմիտեի կազմը

1.

Մարտիրոս Ծառուկյան

ՀՀ բնապահպանության նախարարու­թյան աշխատակազմի մթնոլորտային օդի քաղաքականության բաժնի պետ

2.

Արամ Գաբրիելյան

ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ի ազգային համակարգող

3.

Աշոտ Գիլոյան

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության աշխատա­կազմի տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ

4.

Սամվել Սրապյան

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի բնակարանային քաղաքականության և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների բաժնի պետ

5.

Հայկ Բադալյան

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի զարգացման վարչության էներգախնայողության և տեխնիկական նորմատիվների բաժնի պետ

6.

Գևորգ Նազարյան

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն,
«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ փոխտնօրեն

7.

Արմեն Հարությունյան

Երևանի քաղաքապետարանի զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ

8.

Սերգեյ Աբրահամյան

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնա­յողու­թյան հիմնադրամի էներգախնայողության ծրագրի համակարգող

9.

Լևոն Հակոբյան

«Էներգետիկայի ԳՀԻ» ՓԲԸ գլխավոր ինժեներ

10.

Մհեր Մարկոսյան

«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի «Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և կառավարման համակարգեր» ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

11.

Պարգև Մանուկյան

«Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի (Պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ, Էլեկտրաէներգետիկայի ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.

 

ՄԳԱԽ հանդիպումները

Տեխնիկական խորհրդատվական կոմիտեի նիստերը

ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի և ՀՀ բնա­պահ­պա­նության նախարարության համակարգման ներքո իրականացվող «Քաղաքային կանաչ լուսա­վորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00074869 ծրագրի տեխնիկական խորհր­դա­տվական կոմիտեի անդրանիկ նիստը կայացել է 2014թ. մայիսի 6-ին (օրակարգը): Կոմիտեն ստեղծվել է Ծրագրի բաղադրիչ­ների շրջանակներում նախատեսված բոլոր գործողու­թյունների իրականացման համար մասնա­գիտական խորհրդատվական աջակցություն ապահովելու նպատակով: Նիստին մասնակցել են շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչները՝ համապատսխան մարմինների/ կազմակերպությունների կողմից՝ կոմիտեի առաջադրված անդամները, ինչպես նաև Ծրագրի գործունեության մեջ ներգրավված փորձագետները (մասնակիցները): Առանցքային ներկայացումը կատարել է ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության ծրագրի համակարգող՝ տկն.Դիանա Հարությունյանը (ներկայացումը): Մասնակիցները պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցություն ցուցաբերելու ծրագրի իրագործմանը (արձանագրությունը):

Անձնակազմը

Քաղաքային կանաչ լուսավորություն-Անձնակազմը փորձագետները

 

Aram  (medium)

Արամ Գաբրիելյան
ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի ազգային համակարգող
ՄԶՄ Լիազորված ազգային մարմնի կոնտակտային անձ
Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու
Հեռ.` (+37410) 583920 (20)
Էլ. փոստ` aram@nature.am

Դիանա Հարությունյան
ՄԱԶԾ ԿՓ-ին առնչվող ծրագրերի համակարգող
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Հեռ.` (+37410) 583920 (14)
Էլ. փոստ` diana@nature.am
  Արտեմ Խարազյան
Գլխավոր ազգային փոձագետ էներգաարդյունավետության գծով
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Հեռ.` (+37410) 583920 (13)
Էլ. փոստ` artemduke@yandex.ru
 Ազգային փորձագետներ
  Արմեն Գուլքանյան
Էներգաարդյունավետ լուսավորության շուկայի և տեխնոլոգիաների գծով ազգային փորձագետ
Էլ. փոստ` agulk@netsys.am
  Վլադիսլավ Հարությունյան
Քաղաքային էներգաարդյունավետ լուսավորության փորձնական /
ցուցադրական նախագծերի ազգային փորձագետ
Էլ. փոստ` harutyunyan.vladislav@rambler.ru
 K.Sargsyan_Photo Կարեն Սարգսյան
Լուսավորության համակարգերի աուդիտի գծով ազգային փորձագետ (տեխնիկական հարցեր և վերահսկում)
Էլ. փոստ` sgkaren@yahoo.com
4 Հովհաննես Նունյան
Տնտեսական գնահատման և ֆինանսական մեխանիզմների գծով ազգային փորձագետ
Էլ. փոստ`nunyanhovhannes@rambler.ru
 Sekoyan Տիգրան Սեկոյան
Լուսավորության համակարգերի աուդիտի գծով ազգային փորձագետ (մեթոդաբանություն և գնահատում)
Էլ. փոստ` tigransekoyan@yahoo.com
Արսեն Կարապետյան
Շինարարական նորմերի ու ստանդարտների գծով ազգային փորձագետ
Էլ. փոստ` arsen.karapetyan@nature.am
 Միջազգային փորձագետներ

Ցուցադրական նախագծեր

Երևան

Երևան

Երևան քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով 2014-ի օգոստոսից: Ծրագրի իրականացման ընթացքում նախագիծն ընթացել է չորս հիմնական փուլով: Առաջին փուլի ընթացքում մեկնարկեց համագործակցությունն ընտրված ցուցադրական փողոցներում, և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Նախագծի երկրորդ փուլն իրականացվեց հիմնադրամից զգալի ներդրումով, իսկ երրորդն ու չորրորդը՝ բացառապես հիմնադրամի միջոցներից: Մանրամասները հասանելի են հղումով:

Բացի դա, ցուցադրական նախագիծ է իրականացվել Երևանի կենդանաբանական այգում երկու փուլով:

Սպիտակ

Սպիտակ

Սպիտակ քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով 2015-ի հուլիսից: Նախագիծն ընթացել է երկու փուլով: Առաջին փուլի ընթացքում հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Նախագծի երկրորդ փուլն իրականացվեց հիմնադրամից զգալի ներդրումով: Մանրակասները հասանելի են հղումով

Ալավերդի

Ալավերդի

Ալավերդի քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով 2014-ի հուլիսից: Նախագիծն ընթացել է երկու փուլով: Առաջին փուլի ընթացքում հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Նախագծի երկրորդ փուլն իրականացվեց հիմնադրամից զգալի ներդրումով: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Աբովյան

Աբովյան

Աբովյան քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով 2015-ի նոյեմբերից: Նախագիծն ընթացել է երկու փուլով: Առաջին փուլի ընթացքում հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Նախագծի երկրորդ փուլն իրականացվեց հիմնադրամից զգալի ներդրումով: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Կապան

Կապան

Կապան քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով 2016-ի հուլիսից: Նախագիծն ընթացել է երկու փուլով. հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Քաջարան

Քաջարան

Քաջարան քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով 2016-ի հուլիսից: Նախագիծն ընթացել է երկու փուլով. հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Ստեփանավան

Ստեփանավան

Ստեփանավան քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով 2016-ի հուլիսից: Նախագիծն ընթացել է երկու փուլով: Հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Արարատ

Արարատ

Արարատ քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով 2016-ի ապրիլից: Նախագիծն ընթացել է երկու փուլով. հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Առաջին փուլը ներառում է նաև Արարատ և Ավշար գյուղերը, որոնք միացվում են արդիականացվող լուսավորության համակարգով սպասարկվող ճանապարհով: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Գավառ

Գավառ

Գավառ քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով: Նախագիծն ընթացել է երկու փուլով. հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Երկրաբանության թանգարան

Երկրաբանության թանգարան

Բարձր էներգաարդյունավետությամբ ներքին լուսավրության համակարգ տեղադրվեց Երևանի Երկրաբանության թանգարանում: Ծրագրի ներդրումը ներառում է համակարգի էներգետիկ աուդիտը և ԼԴ լուսատուների գնման համաֆինանսավորում: Լրացուցիչ տեղեկությունը ներկայացված է հակիրճ նկարագրություն մեջ:

Սոցիալական բնակելի շենք Երևանում

Սոցիալական բնակելի շենք Երևանում

Բարձր էներգաարդյունավետությամբ ներքին լուսավրության համակարգ տեղադրվեց Երևանի Քանաքեռ վարչական շրջանի սոցիալական բնակելի շենքերից մեկում: Ծրագրի ներդրումը ներառում է համակարգի էներգետիկ աուդիտը և ԼԴ լուսատուների գնման ֆինանսավորում: Լրացուցիչ տեղեկությունը ներկայացված է հակիրճ նկարագրության մեջ:

«Մուշ» կենտրոնը Գյումրիում

«Մուշ» կենտրոնը Գյումրիում

Բարձր էներգաարդյունավետությամբ ներքին լուսավրության համակարգ տեղադրվեց Գյումրու «Մուշ» երեխաների զարգացման կենտրոնում: Ծրագրի ներդրումը ներառում է համակարգի էներգետիկ աուդիտը և ԼԴ լուսատուների գնման ֆինանսավորում: Լրացուցիչ տեղեկությունը ներկայացված է հակիրճ նկարագրության մեջ:

Բնության թանգարան

Բնության թանգարան

Բարձր էներգաարդյունավետությամբ ներքին լուսավրության համակարգ տեղադրվեց Երևանի Բնության թանգարանում: Ծրագրի ներդրումը ներառում է համակարգի էներգետիկ աուդիտը և ԼԴ լուսատուների գնման համաֆինանսավորում: Լրացուցիչ տեղեկությունը ներկայացված է հակիրճ նկարագրության մեջ:

Երևանի պատմության թանգարան

Երևանի պատմության թանգարան

Բարձր էներգաարդյունավետությամբ ներքին լուսավրության համակարգ տեղադրվեց Երևանի պատմության թանգարանում: Ծրագրի ներդրումը ներառում է համակարգի էներգետիկ աուդիտը և ԼԴ լուսատուների գնման համաֆինանսավորում: Լրացուցիչ տեղեկությունը ներկայացված է հակիրճ նկարագրության մեջ:

Երևանի քաղաքապետարան

Երևանի քաղաքապետարան

Բարձր էներգաարդյունավետությամբ ներքին լուսավրության համակարգ տեղադրվեց Երևանի քաղաքապետարանի շենքում: Ծրագրի ներդրումը ներառում է համակարգի էներգետիկ աուդիտը և ԼԴ լուսատուների գնման համաֆինանսավորում: Լրացուցիչ տեղեկությունը ներկայացված է հակիրճ նկարագրության մեջ:

Մասիս

Մասիս

Մասիս քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով: Նախագիծն ընթացել է մեկ փուլով. հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Թալին

Թալին

Թալին քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով: Նախագիծն ընթացել է մեկ փուլով. հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Տաշիր

Տաշիր

Տաշիր քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով: Նախագիծն ընթացել է մեկ փուլով. հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Սևան

Սևան

Սևան քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով: Նախագիծն ընթացել է մեկ փուլով. հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Ապարան

Ապարան

Ապարան քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով: Նախագիծն ընթացել է մեկ փուլով. հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Ախթալա

Ախթալա

Ախթալա քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով: Նախագիծն ընթացել է մեկ փուլով. հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Գորիս

Գորիս

Գորիս քաղաքը համագործակցում է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ քաղաքային լուսավորության մեջ ավելի բարձր էներգաարդյունավետության հասնելու նպատակով: Նախագիծն ընթացել է մեկ փուլով. հաստատվեց համագործակցությունը և ստեղծվեց քաղաքային վերականգնվող հիմնադրամը: Հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է կուտակել խնայողություններ, որոնք առաջանում են արդիականացված համակարգի բարելավված էներգաարդյունավետությունից: Հիմնադրամը հնարավոր է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի շարունակական իրականացումը: Մանրակասները հասանելի են հղումով:

Մասիսի քաղաքապետարան

Մասիսի քաղաքապետարան

Բարձր էներգաարդյունավետությամբ ներքին լուսավրության համակարգ տեղադրվեց Մասիսի քաղաքապետարանի շենքում: Ծրագրի ներդրումը ներառում է համակարգի էներգետիկ աուդիտ և ԼԴ լուսատուների գնման համաֆինանսավորում: Լրացուցիչ տեղեկությունը ներկայացված է հակիրճ նկարագրության մեջ:

Մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Բարձր էներգաարդյունավետությամբ ներքին լուսավրության համակարգ տեղադրվեց Երևանի Մանկավարժահոգեբանական կենտրոնում: Ծրագրի ներդրումը ներառում է համակարգի էներգետիկ աուդիտը և ԼԴ լուսատուների գնման համաֆինանսավորում: Լրացուցիչ տեղեկությունը ներկայացված է հակիրճ նկարագրության մեջ:

Նորություններ / Իրադարձություններ

Հրապարակումներ