10 հոկտեմբերի 2017

«Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմերում սահ­ման­վում են պարտադիր պահանջներ տարբեր նշանակության շենքերի և շինու­թյուն­ների, շենքերից դուրս աշխատանքների կատարման տեղերի, արդյունաբերական և գյու­ղատնտեսական կազմակերպությունների հրապարակների, կազմա­կերպու­թյուն­ների հրապարակների երկաթուղային գծերի, քաղաքների, քաղաքային և գյուղական բնա­կավայրերի արտաքին լուսավորման (փողոցների), ավտոճանապարհային թունել­ների նախագծման, վերակառուցման, հիմնանորոգման և շահագործման նկատմամբ:

ներբեռնել «Արհեստական և բնական լուսավորում» ՀՀՇՆ 22-03-2017