15 դեկտեմբերի 2020

ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվությունը կազմվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո, Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի օժանդակությամբ իրականացվող «ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի  երրորդ զեկույցի պատրաստում» ծրագրի շրջանակներում:

Ըստ ԿՓՓՄԽ 2006թ. Ուղեցույցի, ՋԳ ազգային կադաստրն ընդգրկում է հետևյալ սեկտորները,

  • «Էներգետիկա»
  • «Արդյունաբերական պրոցեսներ և արտադրանքի օգտագործում» (ԱՊԱՕ)
  • «Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում» (ԳԱՏԱՀ)
  • «Թափոններ»