01 հուլիսի 2019

ՀՀ ՋԳԱԿ հաշվետվությունը կազմվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո, Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի ֆինանսական աջակցությամբ և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի օժան­դա­կությամբ: Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրը մշակվել է 2015 և 2016թթ. համար՝ ըստ ԿՓՓՄԽ 2006 ՋԳ ազգային կադաստրի ուղեցույցների:

ՀՀ ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2016թ.