17 հուլիսի 2018

«Երևան քաղաքի տնային տնտեսությունների շրջա­նում կանաչ քաղաքի հայեցակարգի վերաբերյալ հետազոտության հաշվե­տվու­թյունը» մշակվել է «Էմ-Փի-Ջի» ՍՊԸ կողմից՝ Երևանի քաղա­քա­պետարանի և ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության ծրագրերի սերտ համա­գործա­կցության և համաֆինանսավորման արդյունքում: 

Հետազոտության հիմնական նպատակն է Երևան քաղաքի բնակչության կողմից էներգիայի սպառման, շենքերի կառավարման հիմնախնդիրների և ոլորտին առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը, որոնք հիմք կծառայեն էներգա­արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված քաղաքականության և ներդրումային առաջարկությունների մշակման համար:

Ներբեռնել հայերեն