06 ապրիլի 2020

Զեկույցը ներկայացնում է «ԵՄ-ը կլիմայի համար» ծրագրի ընդհանուր նկարագիրը, 2019 թ․ իրականացված գործողությունները և տարածաշրջանային/տեղական միջոցառումները, մշակված տպագիր և ոչ տպագիր զեկույցները/հրատարակումները, ծրագրի բաղադրիչների, թիրախների և 2020 թ․ պլանավորված միջոցառումների մասին տեղեկատվությունը: