19 ապրիլի 2022

Հաշվետվությունը մշակվել է «ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի շրջանակներում:

Ստանդարտացված բազային գիծը ներկայացնում է Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի CO2 արտանետումների գործակցի հաշվարկը։

Այն հաստատվել է ՄԶՄ Գործադիր խորհրդի կողմից և ուժի մեջ է մտել 2021թ. մարտի 21-ին: Հաշվետվությունը վավեր է մինչև 2024թ. փետրվարի 18-ը և հասանելի է նաև ՄԱԿ ԿՓՇԿ Քարտուղարության կայքում: