Հայ
Eng
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Կիսվել

11 օգոստոսի 2023 Երևանի մանկապարտեզների էներգաարդյունավետ արդիականացման սոցիալական և գենդերային առավելությունների գնահատում. ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրության հիմնական նպատակն էր՝ գնահատել «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի ազդեցությունը Երևանի շահառու համայնքային մանկապարտեզների համար, որոնց վերակառուցումը, վերանորոգումը և ջերմամեկուսացումն իրականացվել են Ծրագրի տեխնիկական և ֆինանսական աջակցությամբ:

08 մայիսի 2023 Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման շրջանակ և պլան

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման շրջանակն ու պլանը (ԲՍԿՇ/Պ) պատրաստվել է Հայաստանում իրականացվող Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի (ԿԿՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» (5684) վերակազմավորման առաջարկի համար:

05 ապրիլի 2023 ՀՀ քաղաքների բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ սպառողների կարծիքի ուսումնասիրություն

«ՀՀ քաղաքների բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ սպառողների կարծիքի ուսումնասիրություն» սոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացվել է «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի պատվերով «Բրեվիս» հետազոտական և մարքեթինգային ընկերության կողմից:

30 հունվարի 2023 «Հայաստանի Հանրապետության 2021թ. Էներգետիկ հաշվեկշիռ»

Էներգետիկ հաշվեկշիռը հանրապետությունում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի ցուցանիշների գնահատման, փաստագրման և մոնիտորինգի արժեքավոր միջոց է:

22 հունիսի 2021 Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում Էներգետիկ կառավարման համակարգի և էներգետիկ կառավարչի ինստիտուտի ներդրման ուղեցույց

Ուղեցույցի հիմնական նպատակն է՝ աջակցել Հայաստանի Հանրապետության համայնքներին կարևորելու և կազմակերպելու էներգասպառման կառավարումը համայնքային սեփականություն հանդիսացող և համայնքի կողմից կառավարվող շենքերում՝ համայնքային էներգետիկ կառավարման համակարգի և էներգետիկ կառավարչի ինստիտուտի ներդրմանը միջոցով։

27 մայիսի 2021 Տնային տնտեսությունների սոցիալական և տնտեսական խոցելիության գնահատման զեկույց

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում 2019 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվեց փորձնական հետազոտություն (Pilot Survey) Երևան քաղաքի երեք վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերում:​

02 օգոստոսի 2019 Բազմաբնակարան շենքի պահպանման և շահագործման կանոններ

Բազմաբնակարան շենքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման, էներգաարդյունավետության միջոցառումների պատշաճ պլանավորման, անհրաժեշտ ներդրումների գնահատման, շենքի պահպանմանն ուղղված ծախսերի թափանցիկության ապահովման, սեփականատերերի և կառավարիչների միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդման նպատակով մշակվել են Բազմաբնակարան շենքի պահպանման, հուսալիության ապահովման, էներգաարդյունավետության բարձրացման և շահագործման կանոնները։

25 հուլիսի 2018 Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգավիճակի տեխնիկական հետազննության ամփոփ հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացնում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգա­վիճակի տեխնիկական հետազննության արդյունքները:

20 հուլիսի 2018 Բնակչության սոցիալական խոցելիության գնահատում

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում մշակվել է «Բնակչության սոցիալական խոցելիության գնահատման հիմնական մոտեցումները, չափորոշիչների և ցուցանիշների համակարգը» թեմայով հաշվետվությունը:

16 փետրվարի 2017 Ներդաշնակեցված մոտեցում կանխիկի փոխանցմանը

Ներդաշնակեցված մոտեցում կանխիկի փոխանցմանը (Harmonized Approach to Cash Transfer, HACT)

28 հոկտեմբերի 2013 Ցեմենտի արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսի օպտիմալացում և էներգախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրում ՄԻԿԱ ՑԵՄԵՆՏ ՓԲԸ-ում

Սույն  էջում ներկայացված է տեղեկատվություն նախագծային փաստաթղթի մշակման փուլում գտնվող ՄԶՄ նախագծերի վերաբերյալ:

28 հոկտեմբերի 2013 Սարավան և Հեր-Հեր ՄԶՄ ծրագիր

Սույն էջում բերված է տեղեկատվություն Հայաստանում ՄԶՄ Լիազորված ազգային մարմնի կողմից հաստատված նախագծերի վերաբերյալ:

11 օգոստոսի 2023 Երևանի մանկապարտեզների էներգաարդյունավետ արդիականացման սոցիալական և գենդերային առավելությունների գնահատում. ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրության հիմնական նպատակն էր՝ գնահատել «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի ազդեցությունը Երևանի շահառու համայնքային մանկապարտեզների համար, որոնց վերակառուցումը, վերանորոգումը և ջերմամեկուսացումն իրականացվել են Ծրագրի տեխնիկական և ֆինանսական աջակցությամբ:

08 մայիսի 2023 Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման շրջանակ և պլան

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման շրջանակն ու պլանը (ԲՍԿՇ/Պ) պատրաստվել է Հայաստանում իրականացվող Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի (ԿԿՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» (5684) վերակազմավորման առաջարկի համար:

05 ապրիլի 2023 ՀՀ քաղաքների բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ սպառողների կարծիքի ուսումնասիրություն

«ՀՀ քաղաքների բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ սպառողների կարծիքի ուսումնասիրություն» սոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացվել է «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի պատվերով «Բրեվիս» հետազոտական և մարքեթինգային ընկերության կողմից:

30 հունվարի 2023 «Հայաստանի Հանրապետության 2021թ. Էներգետիկ հաշվեկշիռ»

Էներգետիկ հաշվեկշիռը հանրապետությունում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի ցուցանիշների գնահատման, փաստագրման և մոնիտորինգի արժեքավոր միջոց է:

22 հունիսի 2021 Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում Էներգետիկ կառավարման համակարգի և էներգետիկ կառավարչի ինստիտուտի ներդրման ուղեցույց

Ուղեցույցի հիմնական նպատակն է՝ աջակցել Հայաստանի Հանրապետության համայնքներին կարևորելու և կազմակերպելու էներգասպառման կառավարումը համայնքային սեփականություն հանդիսացող և համայնքի կողմից կառավարվող շենքերում՝ համայնքային էներգետիկ կառավարման համակարգի և էներգետիկ կառավարչի ինստիտուտի ներդրմանը միջոցով։

27 մայիսի 2021 Տնային տնտեսությունների սոցիալական և տնտեսական խոցելիության գնահատման զեկույց

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում 2019 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվեց փորձնական հետազոտություն (Pilot Survey) Երևան քաղաքի երեք վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերում:​

02 օգոստոսի 2019 Բազմաբնակարան շենքի պահպանման և շահագործման կանոններ

Բազմաբնակարան շենքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման, էներգաարդյունավետության միջոցառումների պատշաճ պլանավորման, անհրաժեշտ ներդրումների գնահատման, շենքի պահպանմանն ուղղված ծախսերի թափանցիկության ապահովման, սեփականատերերի և կառավարիչների միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդման նպատակով մշակվել են Բազմաբնակարան շենքի պահպանման, հուսալիության ապահովման, էներգաարդյունավետության բարձրացման և շահագործման կանոնները։

25 հուլիսի 2018 Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգավիճակի տեխնիկական հետազննության ամփոփ հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացնում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգա­վիճակի տեխնիկական հետազննության արդյունքները:

20 հուլիսի 2018 Բնակչության սոցիալական խոցելիության գնահատում

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում մշակվել է «Բնակչության սոցիալական խոցելիության գնահատման հիմնական մոտեցումները, չափորոշիչների և ցուցանիշների համակարգը» թեմայով հաշվետվությունը:

16 փետրվարի 2017 Ներդաշնակեցված մոտեցում կանխիկի փոխանցմանը

Ներդաշնակեցված մոտեցում կանխիկի փոխանցմանը (Harmonized Approach to Cash Transfer, HACT)

28 հոկտեմբերի 2013 Ցեմենտի արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսի օպտիմալացում և էներգախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրում ՄԻԿԱ ՑԵՄԵՆՏ ՓԲԸ-ում

Սույն  էջում ներկայացված է տեղեկատվություն նախագծային փաստաթղթի մշակման փուլում գտնվող ՄԶՄ նախագծերի վերաբերյալ:

28 հոկտեմբերի 2013 Սարավան և Հեր-Հեր ՄԶՄ ծրագիր

Սույն էջում բերված է տեղեկատվություն Հայաստանում ՄԶՄ Լիազորված ազգային մարմնի կողմից հաստատված նախագծերի վերաբերյալ: