Հայ
Eng
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (CBIT)

Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (CBIT)

Կիսվել

19 դեկտեմբերի 2023 Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկա սեկտորի ջերմոցային գազերի արտանետումները 1990-2019թթ.

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

30 նոյեմբերի 2023 1990-2019թթ Հայաստանի ջերմոցային գազերի գույքագրման կադաստրի ամփոփաթերթ

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

28 նոյեմբերի 2023 Գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների ոլորտներում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության մոնիթորինգի, գնահատման և հաշվետվայնության ցուցիչներ

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» և ՄԱԶԾ-ԳԷՀ «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» (CBIT) ծրագրերի շրջանակներում

28 նոյեմբերի 2023 Գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների ոլորտներում ԿՓ հարմարվողականության մշտադիտարկման և գնահատման ցուցիչների կիրառման տեխնիկական ու ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ «Հարմարվո­ղակա­նության ազգային ծրագիր Հայաստանում» և ՄԱԶԾ-ԳԷՀ «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» (CBIT) ծրագ­րերի շրջանակներում

18 հոկտեմբերի 2023 Թափանցիկության երկամյա զեկույցներում և ազգային հաղորդագրություններում գենդերային պահանջների ապահովման ուղեցույց

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

26 հուլիսի 2023 ՀՀ ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2019թթ

1990-2019թթ. համար ՀՀ ջերմոցային գազերի արտանետումների ազգային կադաստրի հաշվետվությունը կազմվել է ի կատարումն երկամյա պարբերականությամբ ջերմոցային գազերի գույքագրման հաշվետվողականության  պահանջի ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգմամբ իրականացվող «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի շրջանակում:

15 մայիսի 2023 «Ջերմոցային գազերի արտանետումների մեղմման քաղաքականությունների և միջոցառումների չափման, մշտադիտարկման, գնահատման և հաշվետվողականության մասին» կառավարության որոշման նախագիծ

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

08 մայիսի 2023 Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվողականության համար մոնիտորինգի և գնահատման շրջանակի մշակում

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ և «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրերի շրջանակներում

27 մարտի 2023 Հայաստանում գոմաղբի և հողերի կառավարման գործելակերպերից ջերմոցային գազերի արտանետումների գնահատման գյուղատնտեսական հարցում

Իրականացվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

19 հոկտեմբերի 2022 Հայաստամում իրականացված և ընթացիկ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը վերաբերող ծրագրերի ցանկ

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

11 հոկտեմբերի 2022 Հայաստանում մեղմման քաղաքականությունների և միջոցառումների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և վերլուծության ելակետային իրավիճակային վերլուծություն

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

11 մարտի 2022 «Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում (ԳԱՏԱՀ) սեկտորի ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի մշակում» խորագրով աշխատաժողովի ընթացքում տվյալների թերի լինելու կամ բացակայության վերաբերյալ բարձրացված հարցերը

«ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույցը» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի շրջանակում 2022 թ. փետրվարի 25-ին  կայացած «Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում սեկտորի ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի մշակում» խորագրով աշխատաժողով, որի նպատակն էր ներկայացնել և քննարկել տվյալների թերի լինելու և բացակայության վերաբերյալ հարցերը, արտանետումների ազգային գործակիցների հաշվարկման առկա խնդիրները։

31 հունվարի 2022 Մթնոլորտային արտանետումների հաշիվներ Հայաստանի համար․ տվյալների գնահատում և իրականացման ճանապարհային քարտեզ

«Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ծրագրի շրջանակում կատարվել է տվյալների գնահատում և մշակվել է մթնոլորտային արտանետումների հաշիվների մշակման ճանապարհային քարտեզ։

10 դեկտեմբերի 2021 «Գյուղատնտեսություն և այլ հողօգտագործում» ենթասեկտորներում վարչական տվյալների բացերի և կարիքների գնահատում» ուսումնասիրություն

«Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է «Գյուղատնտեսություն և այլ հողօգտագործում» ենթասեկտորներում վարչական տվյալների բացերի և կարիքների գնահատում» ուսումնասիրությունը, որտեղ բացահայտվել են ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի Փարիզյան համաձայնագրով նշված ոլորտներին առնչվող հաշվետվողականության պահանջները և վերլուծվել են առկա բացերն ու ներկայացվել բարելավման ուղիները։

19 օգոստոսի 2021 Զարգացող երկրների հաշվետվողականության պահանջները Փարիզի համաձայնագրի Թափանցիկության ընդլայնված շրջանակի ներքո

Հրապարակումն ուղղված է զարգացող երկրների քաղաքականություն մշակողներին, կլիմայի հարցերով բանակցողներին և Չափումների, հաշվետվողականության ու հավաստագրման (ՉՀՀ) մասնագետներին

19 դեկտեմբերի 2023 Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկա սեկտորի ջերմոցային գազերի արտանետումները 1990-2019թթ.

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

30 նոյեմբերի 2023 1990-2019թթ Հայաստանի ջերմոցային գազերի գույքագրման կադաստրի ամփոփաթերթ

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

28 նոյեմբերի 2023 Գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների ոլորտներում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության մոնիթորինգի, գնահատման և հաշվետվայնության ցուցիչներ

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» և ՄԱԶԾ-ԳԷՀ «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» (CBIT) ծրագրերի շրջանակներում

28 նոյեմբերի 2023 Գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների ոլորտներում ԿՓ հարմարվողականության մշտադիտարկման և գնահատման ցուցիչների կիրառման տեխնիկական ու ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ «Հարմարվո­ղակա­նության ազգային ծրագիր Հայաստանում» և ՄԱԶԾ-ԳԷՀ «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» (CBIT) ծրագ­րերի շրջանակներում

18 հոկտեմբերի 2023 Թափանցիկության երկամյա զեկույցներում և ազգային հաղորդագրություններում գենդերային պահանջների ապահովման ուղեցույց

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

26 հուլիսի 2023 ՀՀ ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2019թթ

1990-2019թթ. համար ՀՀ ջերմոցային գազերի արտանետումների ազգային կադաստրի հաշվետվությունը կազմվել է ի կատարումն երկամյա պարբերականությամբ ջերմոցային գազերի գույքագրման հաշվետվողականության  պահանջի ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգմամբ իրականացվող «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի շրջանակում:

15 մայիսի 2023 «Ջերմոցային գազերի արտանետումների մեղմման քաղաքականությունների և միջոցառումների չափման, մշտադիտարկման, գնահատման և հաշվետվողականության մասին» կառավարության որոշման նախագիծ

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

08 մայիսի 2023 Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվողականության համար մոնիտորինգի և գնահատման շրջանակի մշակում

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ և «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրերի շրջանակներում

27 մարտի 2023 Հայաստանում գոմաղբի և հողերի կառավարման գործելակերպերից ջերմոցային գազերի արտանետումների գնահատման գյուղատնտեսական հարցում

Իրականացվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

19 հոկտեմբերի 2022 Հայաստամում իրականացված և ընթացիկ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը վերաբերող ծրագրերի ցանկ

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

11 հոկտեմբերի 2022 Հայաստանում մեղմման քաղաքականությունների և միջոցառումների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և վերլուծության ելակետային իրավիճակային վերլուծություն

Մշակվել է «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում

11 մարտի 2022 «Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում (ԳԱՏԱՀ) սեկտորի ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի մշակում» խորագրով աշխատաժողովի ընթացքում տվյալների թերի լինելու կամ բացակայության վերաբերյալ բարձրացված հարցերը

«ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույցը» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի շրջանակում 2022 թ. փետրվարի 25-ին  կայացած «Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում սեկտորի ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի մշակում» խորագրով աշխատաժողով, որի նպատակն էր ներկայացնել և քննարկել տվյալների թերի լինելու և բացակայության վերաբերյալ հարցերը, արտանետումների ազգային գործակիցների հաշվարկման առկա խնդիրները։

31 հունվարի 2022 Մթնոլորտային արտանետումների հաշիվներ Հայաստանի համար․ տվյալների գնահատում և իրականացման ճանապարհային քարտեզ

«Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ծրագրի շրջանակում կատարվել է տվյալների գնահատում և մշակվել է մթնոլորտային արտանետումների հաշիվների մշակման ճանապարհային քարտեզ։

10 դեկտեմբերի 2021 «Գյուղատնտեսություն և այլ հողօգտագործում» ենթասեկտորներում վարչական տվյալների բացերի և կարիքների գնահատում» ուսումնասիրություն

«Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է «Գյուղատնտեսություն և այլ հողօգտագործում» ենթասեկտորներում վարչական տվյալների բացերի և կարիքների գնահատում» ուսումնասիրությունը, որտեղ բացահայտվել են ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի Փարիզյան համաձայնագրով նշված ոլորտներին առնչվող հաշվետվողականության պահանջները և վերլուծվել են առկա բացերն ու ներկայացվել բարելավման ուղիները։

19 օգոստոսի 2021 Զարգացող երկրների հաշվետվողականության պահանջները Փարիզի համաձայնագրի Թափանցիկության ընդլայնված շրջանակի ներքո

Հրապարակումն ուղղված է զարգացող երկրների քաղաքականություն մշակողներին, կլիմայի հարցերով բանակցողներին և Չափումների, հաշվետվողականության ու հավաստագրման (ՉՀՀ) մասնագետներին